Патенттер

  1. Т.С. Балмуханов, Н.А. Айтхожина. «Бидай ұрықтарынан альфа ДНК-полимеразын бөлу тәсілі» // 15.11.2012 ж. инновациялық патент № 22020
  2. А.К. Хансеитова, Т.С. Балмуханов, Н.А. Айтхожина. «М235Т полиморфизмін қолдану негізінде қазақ этникалық тобында артериялық гипертензияға бейімділігін анықтау және диагностикалау тәсілі» // 18.12.2013 ж. инновациялық патент № 24265
  3. А.С. Черушева, В.Г. Нигматова, Т.С. Балмуханов, Н.А. Айтхожина. «Қазақстан әйелдерінің орыс этникалық тобында-819 С/T ген 10-интерлейкиннің полиморфизмін қолдану негізінде жатыр денесінің обырына бейімділігін анықтау және диагностикалау тәсілі» // 18.12.2013 ж. инновациялық патент № 25951
  4. Т.С. Балмуханов, В.Г. Нигматова, А.К. Хансеитова, А.Ж. Прназарова, Ш.Ж. Талаева, Н.А. Айтхожина. «105 Ile/Val полиморфизм GSTP1 ген глутатион-S-рансферазасын пайдалану негізінде Қазақстан әйелдерінің қазақ этникалық тобында сүт безі обырына бейімділігін анықтау және диагностикалау тәсілі» // 15.05.2013 ж. инновациялық патент № 26938
  5. В.Г. Нигматова, Т.С. Балмуханов, А.К. Хансеитова, С.П. Варченко, Н.А. Айтхожина. «CYP1A1 цитохромының rs4646903 генінің полиморфизмін қолдану негізінде Қазақстан әйелдерінің қазақ этникалық тобында сүт безі обырына бейімділігін анықтау және диагностикалау тәсілі» // 15.05.2013 жылғы инновациялық № 26939
  6. В.Г. Нигматова, И.В. Попова, Т.С. Балмуханов, А.К. Хансеитова, Ш.Ж. Талаева, Н.А. Айтхожина. «XRCC1 репарация генінің rs1799782 полиморфизмін қолдану негізінде қазақ этникалық тобында сүт безі обырына бейімділігін анықтау және диагностикалау тәсілі» // 25.12.2013 ж. инновациялық патент № 27873
  7. В.Г. Нигматова , А.С. Неупокоева, М.Б. Рахымгожин, А.К. Хансеитова, Т.С. Балмуханов, Н.А. Айтхожина. «FGFR2 генінің rs17542768 полиморфизмін қолдану негізінде Қазақстан әйелдерінің қазақ этникалық тобында сүт безі обырына бейімділігін анықтау және диагностикалау тәсілі» // 16.11.2015 жылғы инновациялық патент № 30556
  8. А.С. Неупокоева, М.Ж. Шертай, И.В. Попова, В.Г. Нигматова, А.К. Хансеитова, Т.С. Балмуханов, Н.А. Айтхожина. «XPD генінің rs13181полиморфизмін қолдану негізінде Қазақстан әйелдерінің орыс этникалық тобында сүт безі обырына бейімділігін анықтау және диагностикалау тәсілі» // 16.11.2015 ж. инновациялық патент № 30555
  9. А.К. Хансеитова, Н.А. Айтхожина, М.Ж. Шертай, А.Ю. Ходаева, Т.С. Балмуханов. «ZNF365 генінің rs10995190 полиморфизмін қолдану негізінде Қазақстан әйелдерінің қазақ этникалық тобында сүт безі обырына бейімділігін анықтау және диагностикалау тәсілі» // 30.09.2016ж. инновациялық патент № 31532
  10. М.Б. Рахымгожин, А.О. Абайлдаев, А.С. Неупокоева, А.Ю. Ходаева, Д.Д. Мукушкина, А.К, Хансеитова, Т.С. Балмуханов, Е.Е. Аширбеков, Н.А. Айтхожина. «LSP1 генінің rs909116 полиморфизмін қолдану негізінде Қазақстан әйелдерінің қазақ этникалық тобында сүт безі обырына бейімділігін диагностикалау әдісі» // 04.07.2018 ж. инновациялық патент № 23621
Show More
Close