Зерттеу бағыты

Молекулалық және жасушалық биология, молекулалық генетика, молекулалық медицина, биохимия саласындағы іргелі зерттеулер:

 • Геном, гендер, құрылым, экспрессия және белсенділікті реттеу;
 • Этногеномика;
 • Адамның геноқұрал ауруларының молекулалық негіздері, ерте және предиктивті генодиагностика;
 • Онкоиммунология: обыр кезіндегі ісікке қарсы иммунитет жетіспеушілігінің даму механизмдері және оны жеңу жолдары;
 • Өсімдіктердегі ақуыздың биосинтезі және оның реттелуі;
 • Өсімдік алмасуының негізгі ферменттерін реттеу (α, β-амилаза, протеаза);
 • Стресс жағдайында өсімдіктер сигналалингінің молекулалық негіздері;
 • Микробалдырлардың өнімділігін арттырудың молекулалық негіздері;

Қолданбалы инновациялық әзірлемелер:

 • Адам және өсімдіктер ауруларының генодиагностикасы;
 • Организмдерді генотиптеу, өсімдіктердің аса маңызды ауыл шаруашылығы дақылдарының, инфекциялық аурулардың қоздырғыштарының геномдық паспорттарын жасау;
 • Молекулалық диагностикумдарды, иммуноферментті тест-жүйелерді құру және сынау, өсімдік вирустары, биосенсорлар және оларды өндіріске дайындау;
 • Жақсартылған тауарлық қасиеттері бар өсімдіктердің бастапқы желілерін құру (генмодифицирленген организмдер, жасушалық селекция, бастапқы сызықтар);
 • Пластикалық инженерия, альгологиялық биотехнология.
Skip to content