Жарияланымдар

2012-2022 жылдардағы негізгі жарияланымдар

2022 жыл

 • В.А. Кузовлев, Ә.О. Абайлдаев, А.А. Хакiмжанов. Бидай, арпа және сұлы дәндерi мен өскiндерiндегi қорғаныш ақуыздарының белсендiлiгi мен компоненттiк құрамы // қазұУ Хабаршысы. – 2022; – №3. –Vol. 92. – Б. 109-120. http://doi.org/10.26577/eb.2022.v92.i3.09
 • Абайлдаев Ә.О., Кузовлев В.А., Хакiмжанов А.А. Фитопатогендi Fusarium graminearum саңырауқұлағының протеазасын өндiру үшiн қоректiк ортаны оңтайландыру және ферменттiн сипаттамасы // қарағанды Университетiнiң Хабаршысы. – 2022; – №3. – Vol. 107. – Б. 7-15. https://doi.org/10.31489/2022BMG3/7-15
 • Кузовлев А., Абайлдаев Ә.О., Шарипов К.О., Хакiмжанов А.А. Фитопатогендi fusarium graminearum саңырауқұлағының α-амилазасы мен протеазасын тазарту және сипаттау // Eurasian Journal of Applied Biotechnology. 2022; – No 3. – Б. 3-12. https://doi.org/10.11134/btp.3.2022.1

2021 жыл

 • A. Khakimzhanov, V.A. Kuzovlev, A.A. Abaildayev. Chitinases of wheat seedling and their biochemical properties // Asian J Agric. Biol. 2021(3): 202005303, – P. 1-12. https://doi.org/10.35495/ajab.2020.05.303

2019 жыл

 • Бескемпiрова Ж.Д., Абайлдаев Ә. О., Кузовлев В. А., Хакiмжанов А. А. Бидай эндохитиназасының биохимиялық қасиеттерi және тазарту // қР ұға Хабарлары. Биология және медициналық ғылымдар сериясы 2019; – No 1. – Б. 84-89. https://doi.org/10.32014/2019.2518-1629.12
 • Хакимжанов А.А., Абайлдаев А.О., Кузовлев В.А. Изоферментный состав и некоторые свойства β-1,3- глюканазы проростков пшеницы // Физиология растений и генетика 2019; – Т. 51. – No – С. 508-516. https://doi.org/10.15407/frg2019.06.508
 • Абайлдаев А.О., Кузовлев В.А., Хакимжанов А.А. Влияние культурального фильтрата гриба Fusarium graminearum на активность глюканаз и хитиназ в проростках пшеницы // Биоәртүрлiлiк және биотехнологиядағы өзектi мәселелер: халықаралық ғылыми-тәжирибиелiк конференциясының материалдары / Нұр-Сұлтан, (қазан 2019 ж.). 2019. – Б. 98-100.
 • Абайлдаев Ә.О., Кузовлев В.А., Хакимжанов А.А. Биохимические свойства β-1,3-глюканазы проростков пшеницы // Академик М.А. Айтхожинның туғанына 80 жыл толуына байланысты «Молекулалық биология, биотехнология, биохимия саласындағы іргелі зерттеулер мен инновациялар» Жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясының жинағы. / 2019; Алматы қ., (қараша 2019 ж.). – Б. 34.
 • Абайлдаев Ә.О., Кузовлев В.А., Хакимжанов А.А Влияние элиситоров на активность хитиназы и β-1,3-глюканазы в проростках пшеницы // Академик М.А. Айтхожинның туғанына 80 жыл толуына байланысты «Молекулалық биология, биотехнология, биохимия саласындағы іргелі зерттеулер мен инновациялар» Жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясының жинағы. 2019; Алматы қ., (қараша 2019ж.). – Б 35.

2018 жыл

 • Кузовлев В.А., Бескемпирова Ж.Д., Шаншарова Д.А., Фурсов О.В., Хакимжанов А.А. Свойства и функциональные особенности ингибитора α-амилазы/субтилизина зерна пшеницы // Прикладная биохимия и микробиология. 2018; – Т. – No 2. – С. 206-212 (версия на рус. яз.). IF – 0,801(Web of Science).

2017 жыл

 • Хакимжанов А.А., Шаншарова Д.А., Тилеген Б., Кузовлев В.А. Особенности ингибирования изоферментов α-амилазы из зерна пшеницы фитатом натрия // Физиология растений и генетика. 2017; – Т. – No 4. – С.293-299.
 • Хакiмжанов А.А., Тiлеген Б., Мамытова Н.С., Шаншарова Д.А., Кузовлев В.А. Циклодекстриндi бидай дәндерiндегi крахмал гидролизiнiң α-амилазамен ингибирленуi // қР ұға Хабарлары. Биология және медициналық ғылымдар сериясы. 2017; – No 1. – Б.174-179.

2016 жыл

 • Тiлеген Б., Бескемпiрова Ж.Д., Дәлелханқызы А., Мамытова Н.С., Кузовлев В.А., Хакiмжанов А.А. Бидай дәнiндегi α-амилаза ингибиторының сандық өзгерiсi және гормоналды реттелуi // қР ұға Хабарлары. Биология және медициналық ғылымдар сериясы. 2016; – No 1, – Б. 153-158.
 • Тiлеген Б., Бескемпiрова Ж.Д., Дәлелханқызы А., Мамытова Н.С., Кузовлев В.А., Хакiмжанов А.А. Бидайдың қалыпты жағдайдағы және Fusarium graminearumфитопатогенды саңырауқұлағының дақылдық сүзiндiсiмен әсер еткендегi β-1,3-глюканазаның белсендiлiгi мен изоферменттiк құрамының ерекшелiктерi // қР ұға Хабарлары. Биология және медициналық ғылымдар сериясы. 2016; – No 1. – Б.164-171.
 • Мамытова Н.С., Дәлелханқызы А., Тiлеген Б., Бескемпiрова Ж.Д., Кузовлев В.А., Хакiмжанов А.А. Бидай өсiмдiгiндегi β-1,3-глюканаза және хитиназа белсендiлiгiне фузар қышкылының әсерi // қР ұға Хабарлары. Биология және медициналық ғылымдар сериясы. 2016; – No 1. – Б.77-83.
 • Дәлелханқызы А., Мамытова Н.С., Бескемпiрова Ж.Д., Тiлеген Б., Кузовлев В.А., Хакiмжанов А.А. Хитин-глюканды кешенi мен хитозан олигосахаридтiң бидай өскiндерiндегi β-1,3-глюканаза және хитиназа белсендiлiгiне әсерi // қР ұға Хабарлары. Биология және медициналық ғылымдар сериясы. 2016; – No 3. – Б.46-53.
 • Хакiмжанов А.А., Мамытова Н.С., Бескемпiрова Ж.Д., Тiлеген Б., Дәлелханқызы А., Кузовлев В.А., Айтхожина Н.А. Бидайдың хитиназалык кешенi және оның кейбiр қасиеттерi // қР ұға баяндамалары. 2016; – Т. – No 310. – Б. 85-93.

2014 жыл

 • Мамытова Н.С., Кузовлев В.А., Хакимжанов А.А., Фурсов О.В. Сахара как репрессоры гиббереллин индуцируемого синтеза a-амилазы пшеницы // Физиология растений. 2014; – Т. – No 3. – С. 412-418 (версия на рус. яз.). IF – 0,759 (Webof Science).
 • Мамытова Н.С., Хакимжанов А.А., Фурсов О.В. Гибберелловая и абсцизовая кислоты как регуляторы α-амилазы зародыша со щитком и алейронового слоя зерна пшеницы // Физиология растений и генетика. 2014; – Т. – No 2. – С.143-150.
 • Мамытова Н.С., Кузовлев В.А., Хакимжанов А.А., Фурсов О.В. Вклад различных групп α-амилазы товарного зерна яровой пшеницы в формирование величины «Числа падения» // Прикладная биохимия и микробиология. 2014; – Т.50. – No 5. –С. 533-540 (версия на рус. яз.). IF – 0,801(Web of Science).
 • Хакiмжанов А.А., Кузовлев В.А., Мамытова Н.С., Фурсов О.В. Бидай дәнiндегi α-амилаза ингибиторының кейбiр қасиеттерi және оны тазалау // қР ұға Хабарлары. Биология және медициналық ғылымдар сериясы. – 2014; – No 5. – Б. 44-48.
 • Хакiмжанов А.А., Тiлеген Б., Мамытова Н.С., Кузовлев В.А., Фурсов О.В. Бидай дәнi α-амилазасының фитат натриймен ингибирленуi // қР ұға Хабарлары. Биология және медициналық ғылымдар сериясы. 2014; – No 4. – Б. 56-59.

2012 жыл

 • Мамытова Н.С., Кузовлев В.А., Бабкенов А.Т., Мамыкова С.С., Хакiмжанов А.А., Фурсов О.В. Бидай дәнiнiң тамырында өсуге төзiмдiлiгiнiң таңдау әдiстерi // қР ұға Хабарлары. Биология және медициналық ғылымдар сериясы. 2012; – No 5. – Б. 69-74.
Skip to content